دانش اموز یار - دانلود پروژه اصول مقدماتی الکتریسیته ( مبانی برق)
 
» تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
دانلود پروژه اصول مقدماتی الکتریسیته ( مبانی برق) رضا 1393/05/25 دسته بندی : برق و الکترونیک و مخابرات 0
 مواد از چه اجزایی تشکیل شده است ؟
ج - مولکول – اتم
2 -ماده را تعریف کنید ؟
ج - هر چیزی را که بتوان دید احساس کرد و یا کار برد ماده میگویند .
هرچیزی که جرم داشته باشد و فضا اشغال کند ماده گفته میشود .
3 -مواد به چند شکل دیده و طبقه بندی میشود ؟
ج - جامد – مایع – گاز
4 -مولکول ها از نظر اتمی چند شکل دارند ؟
Cu , Al , O , Fe , : عنصر مانند Al2O3 ,NaCl , ج - ترکیب ( دو یا چند اتمی ) یا عنصر ( تک اتمی ) ترکیب مانند
5 - اتم از چه اجزای تشکیل شده است ؟
ج - الکترون ، پروتون ، نوترون .
6 - بار الکترون و پروتون چیست وبه آنها چه می گویند ؟
ج - الکترون منفی پروتون مثبت و نوترون خنثی به این بارها بارهای الکترواستاتیک گفته میشود .
7 - اثر بارهای الکترواستاتیک به یکدیگر چگونه است ؟
ج - بارهای همنام یکدیگر را دفع میکنند و بارهای غیر همنام یکدیگرراجذب میکنن د.
8 - روش های باردارکردن اجسام چند روش می باشد ؟
ج - 1 - مال ش: با استحکام مانندمالش میله شیشه به پارچه ابریشمی که دراین حالت پارچه ابریشمی ازمیله شیشه الکترون می
گیرد و در نتیجه شیشه بار مثبت پیدا میکند و پارچه ابریشمی منفی می شود .
اگر یک میله کا یوچوی را به یک تکه پشم مالش دهیم میله کایوچوی از پشم الکترون گرفته و منفی می شود و پشم با از دست
دادن الکترون بار کایوچوی از پشم الکترون گرفته و منفی می شود و پشم با از دست دادن الکترون بار مثبت پیدا میکند .
2 -تما س: مانند باردار کردن یک می له مسی توسط یک میله کایوچوی .
3 -القا ء: با نزدیک کردن یک میله کایوچوی به یک میله آلومینیوم الکترون ها از یک طرف میله آلومینیوم به طرف دیگر می
روند که به آن روش القاء می گویند .
9 - الکتریسیته ساکن چیست ؟
ج - بار الکتریکی به وجود آمده در یک جسم را الکتریسیته س اکن می گویند .
10 - چند کاربرد و چند خطرالکتریسیته ساکن را بنویسید؟
ج - خط ر: آتش سوزی  شک الکتریکی
کاربر د: قبارگیر الکترواستیل  رنگ پاش الکترواستیل  دستگاههای کپی .
11 -هادی ها از نظر الکترونها ی لایه والانس به چه موادی گفته میشود ؟
3 ) مانند فلزات - 2- ج - به موادی که در لایه آخر زیر چهار الکترون دارند ( 1
12 - عایق ها از نظر لایه والانس ( لایه آ خر )موادی هستند ؟
ج - موادی که در لایه آخر بیش از چه ار الکترون دارند مانند ا غلب غیر فلزات و ترکیب ها مثل پلاستیک ،چو ب .اکسید آهن و ...
13 -نیمه ه ادی ها از نظر الکترون های لایه آخر به موادی چه گفته میشود ؟
ج - موادی که در لایه آخر چهار الکترون دارند مانند ژرمانیوم -سلسیم – سلنیم واکسید مس یک ظرفیتی
14 -عوامل رسانای بر یک ماده کدام اند ؟
ج - الف : تعداد الک ترون لایه والانس ب :فاصله لایه آخر تا هسته (یعنی لایه آخ رچند مین لایه است ج : تعداد اتم های ماده در
مقایسه با حجم مساوی از ماده دیگر.
15 -طلا،نقره ،مس هر سه در لایه آ خر یک الکترون دارند الکترون مس در لایه چهارم نقره در لایه پنجم و طلا در لایه ششم قرار
دارد به نظر شما کدام رساناتر است ؟
ج - طلا چون فاصله الکترون ها از هسته دور ت ر است .
16 -با توجه به اینکه مس ،نقره هر سه در لایه آ خر یک الکترون دارند و باید طلا رساناتر باشد اما در عمل نقره رساناتر است
دلیل آن چیست ؟
ج - زیرا در حجم مساوی تعداد اتم های نقره بیشتر است .
17 -قانون کولن را تعریف کنید و رابطه ان را بنویسید ؟
ج - طبق این قانون دوبار الکترواستاتیک به یک دیگر نیرو وارد می کنن ( نیروی جاذبه یا دافع )که مقدار این نیرو به جنس
محیط مقدار بار الکتریکی و فاصله دو بار بستگی دارد . 2
1 2 *
d
q q
ضریب ثابت که به k نیرو بر حسب نیوتن f در این F = k
فاصله بر حسب متر d بارهای الکتریکی بر حسب کولن q1 , q جنس محیط بستگی دارد . 2
18 - واحد بار الکترواستیک چیست چقدر است ؟
1q = 6. 28 * 10 18 e ج - کولن ، یک کولن
19 - پتانسیل الکتریکی را تعریف کنید ؟
نمایش میدهند عبارت است از کاری باید انجام گیرد تا بار الکتریکی ج ابه u ج - پتانسیل الکتریکی یک جسم باردار که ان را با
جا شود
20 -رابطه (فرمول ) پتانسیل الکتریکی را نوشته و شرح دهید ؟
ج - شرح : اگر ب ر ای جابه ج ا یی یک کولن بار الکتریکی یک ژول کار انج ام دهیم اختلاف پتانسیل به وجود آمد ه یک ولت میباشد
q بار الکتریکی به کولن q و ( j ) کار انجام شده برحسب ژو ل w ولت و v اختلاف پتانسیل به ولت u در این رابطه
U = W
21 - پتانسیل الکتریکی یک جسم باردار نسبت به چه چیزی می سنجند ؟
ج - نسبت به زمین و در این سنجش زمین صفر در نظر گرفته می شود .
22 -روشهای تو لید الکتریسته را نام ببرید


تعداد20صفحه
-

خرید و دانلود | 5,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط